مهم ترین نکات براي گاو نزدیک زایمان

 

 

مهم ترین نکات براي گاو نزدیک زایمان

 

 

 

✔️جایگاه گاوهاي نزدیک زایمان را متراکم نکنید . این مشکل معمول گاوداري هاست به ویژه گاوداریهاي توسعه یافته
و در تهیه ي جایگاه مناسب جهت گاوهاي در حال انتقال موفق نشده اند . تراکم جمعیت در جایگاههاي با Free-stall 90% تعداد جایگاه آزاد انفرادي است . در جایگاه هاي بدون free-stall و باز حدود 30 متر مربع (مسقف و آزاد )براي هر گاوباید در نظر گرفته شود .
✔️از جابه جایی بیش از حد پیشگیري کنید . محیط هاي جدید و گروه جدید گاو ایجاد تنش می کند . داشتن گروه هاي متعدد لزوماً یک حسن نیست . به ویژه از جابه جایی گاو وتلیسه قبل از زایش باید اجتناب شود .
✔️گاو و تلیسه را در صورت امکان جدا از هم نگهدارید . با این که حساسیت تلیسه نسبت به گاو در برابر مشکلات کم تر
است ولی اگر در محل غذاو آخور قادر به رقابت با گاو نباشد با جدا سازي آنها این مسئله ایجاد مشکل نخواهد کرد .
✔️از تغییر شدید جیره ي غذایی اجتناب گردد . به خصوص از افزودن ناگهانی مواد غذایی که خوش خوراك نیستند از
قبیل (پودر خون، چربی) جلوگیري شود . دوره ي انتقال زمان خوبی جهت تغذیه دام با علوفه ي خراب یا کپک زده نیست .
✔️از غذاي کاملاً مخلوط جهت تغذیه ي گاوهاي نزدیک زایش استفاده گردد تا قابل جدا سازي و و انتخاب گاو نباشد .
بدین وسیله از مصرف نشاسته و کنسانتره بیش از حد جلوگیري خواهد شد و حتی مواد غذایی غیر خوش خوراك را به این روش می توان به گاو خوراند .
✔️ از تنش گرمایی جلوگیري کنید . به طور معمول به گاوهاي شیري از این نظر رسیدگی می شود و نباید گاوهاي
نزدیک زایمان را فراموش کنید .
40-34 درصد کربوهیدرات غیر فیبري ) ،NFC 0/ و حداقل 32 NFC )که البته این توصیه صد درصد و تضمین علیه حل مشکلات پس از زایش نیست. پیدا کردن راه و روش صحیح براي گله ي شما همیشه ساده نمی باشد ولی اجازه ندهید که چندمشکل کوچک س د راه شما جهت رسیدن به پاسخ صحیح شود

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.