مقایسه تهیه ی سیلاژ و علف خشک از محصولات علوفه ای

مقایسه تهیه ی سیلاژ و علف خشک از محصولات علوفه ای

مقایسه تهیه ی سیلاژ و علف خشک از محصولات علوفه ای:

1- سیلو را می توان حتی در هنگامیدرست کرد که هوا برایخشک کردن علوفه مناسب نباشد.

2- ضایعات علوفه در تهیه سیلاژبه مراتب کمتر از علف خشک است.

3- بذور علوفه ای هرز در تهیه سیلاژ پخش نمی شود و اغلب آنها در مراحل تخمیر سیلو منهدم می گردد.

4- کاروتن در سیلاژ بهتر از علف خشک حفظ می شود

5- در تهیه ی سیلاژ به فضای کمتری نیاز است

6- سیلاژ کمبود مرتع در شرایط خشکی را جبران می کند

7- در تهیه سیلاژ به ماشین آلات بیشتری نیاز است

8- مصرف مواد نگهدارنده در سیلاژ یک هزینه اضافه نسبت به هیه ی علف خشک است

 

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.

تمامی حقوق برای سایت دامشاپ محفوظ است.