کتاب اصول صحیح ساخت جایگاه دام

آشنایی با عوامل مؤثر بر ترکیب شیر گاوهای شیرده

استرس گرمایی ومدیریت کنترل آن درگاو شیری

کتاب پروار بندی گوساله

معرفی بلوک خوراک کامل در تغذیه دام

اصول تغذیه گاو شیری و گوساله پرواری

بیماری های تلیسه و گاو آبستن

اثر خشکسالی در دام ها

کتاب آموزش تزریقات دام

پیشگیری و مبارزه با مهمترین بیماری های دامی

فیلم آموزشی تغذیه تلیسه و گوساله پرواری

کتاب تکنیک ها و اصول عملی گاوداری

0
دریافت کد تخفیف در کانال تلگرام دام شاپ.
عضو می شوم!