روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم

نوع فایل
pdf
حجم فایل
2 مگابابت
نویسنده
تاریخ انتشار
11 تیر 1399
دسته بندی
تعداد فروش
0 فروش
۲,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم

با دانلود کتاب روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم با مطالب زیر آشنا شوید

انواع کشـت گنـدم
خلاصـه مراحـل آبیـاری گنـدم
چگونــه زمــان آبیــاری را تعییــن کنیــم؟
آشــنایی بــا تشــت تبخیــر
تعیین زمان آبیاری گندم با اسـتفاده از تشـت تبخیر
تعییـن مقدار آب مورد نیاز گندم با اسـتفاده از تشـت تبخیـر
آشــنایی بــا ضریــب گیاهــی گنــدم
چگونگـی تنظیم مـدت زمـان هـر نوبـت آبیـاری
عملیات گام به گام برای تامین آب مورد نیاز گندم
اولویت بنـدی آبیـاری گنـدم در شـرایط کمبـود آب

 

 نمونه صفحات این کتاب

 

روش ساده تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم

 

 

افزودن به سبد خرید

 

.

برنامه ریـزی آبیـاری یکـی از راهکارهـای مدیریتـی بـرای جلوگیـری از مصرف آب اضافــی در مزرعــه و پیشــگیری از کاهــش عملکــرد ناشــی از تأمین نشــدن آب مـورد نیـاز گیـاه (تنـش آبـی) اسـت. در برنامه ریـزی آبیـاری معمـولاً اغلـب کشـاورزان بـا سـه سـؤال اساسـی مواجـه هسـتند:
-1چه زمانی باید گیاه را آبیاری کرد؟
-2در هر مرحله چقدر باید به گیاه آب داد؟
-3مــدت زمــان هــر نوبــت آبیــاری را چگونــه تنظیــم کنیــم کــه گیــاه ســیراب شــود؟
در ایـن نوشـتار بـه زبـان سـاده نحـوه تعییـن زمـان آبیـاری و همچنیـن مقــدار آب مــورد نیــاز گنــدم در هــر مرحلــه توضیــح داده میشــود، بــه طــوری کــه هــم اقتصــادی و علمــی باشــد و هــم کشــاورز بتوانــد آن را در مزرعــه پیــاده کنــد

بــرای تعییــن زمــان آبیــاری شــاخص های متعــددی وجــود دارد کــه بــرای نمونــه رطوبــت خــاک، علائــم ظاهــری گیــاه و شــرایط آب وهوایــی را میتــوان نـام بـرد. معمـولاً کشـاورزان بـا علائـم ظاهـری گیـاه یـا خـاک آشـنا هسـتند و بـا دیـدن رنـگ و حالـت شـادابی یـا پژمردگـی گیـاه و ترکخوردگـی خـاک به طــور تقریبــی میتواننــد دربــاره زمــان آبیــاری تصمیــم بگیرنــد. همــه ایــن مــوارد و علائــم تحــت تأثیــر شــرایط آب وهوایــی اتفــاق میافتــد و معمــولاً کشــاورز زمانــی ایــن علائــم را در مزرعــه مشــاهده میکنــد کــه زمــان آبیــاری دیـر شـده اسـت. همچنیـن تشـخیص یکنواختـی علائـم مشاهده شـده در تمـام مزرعــه کار ســاده ای نیســت. بــه همیــن دلیــل در ایــن نشــریه بــرای تعییــن زمــان آبیــاری اســتفاده از تشــت تبخیــر پیشــنهاد میشــود. تشــت تبخیــر بــه هزینـه و امکانـات زیـادی نیـاز نـدارد، کشـاورز بسـادگی میتوانـد از آن اسـتفاده کنـد و مهمتــر از همــه اینکــه تغییــرات آب وهوایــی را هــم نشــان میدهــد

 

 

افزودن به سبد خرید

 

.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.