هشت دستورالعمل موثر در مورد مدیریت تغذیه گاوها در دوره انتقال

هنگام مدیریت تغذیه گاوهای دوره انتقال، هشت دستورالعمل را فهرست نموده و بر مبنای رعایت رعایت این دستورالعمل ها از 1 تا 5 به گاوداری خود نمره دهید. چنانچه جمع امتیازات گاوداری شما 40 نشانگر .ضعیت عالی، امتیاز 30 تا 39 خوب، 20 تا 29 متوسط و کمتر از 20 ضعیف می باشد که نیازمند اجرای تغییرات در گاوداری شما می باشد.

1- در ماههای گرم باید گاوهای دوشا و گاوهای خشک را خنک نمائید تا مصرف خوراک افزایش یابد. برای جایگاه گاوهای خشک نیز سایه بان تعبیه نمائید. زایشگاه همواره تمیز و خشک باشد.

2- تلیسه ها را از سایر گاوها جدا نگه دارید. گاوهای مسن نسبت به تلیسه ها غالبیت دارند و در نتیجه مصرف ماده خشک تلیسه ها کاهش می یابد. در طی دوره انتظار زایمان، ماده خشک مصرفی گاوهای بالغ باید بیش از 11.8 کیلوگرم در روز باشد. در صورتیکه ماده خشک مصرفی تلیسه ها باید بیش از 10.4 کیلوگرم در روز باشد. بعد از زایمان مصرف ماده خشک روزانه گاوها و تلیسه ها باید 19.5 و 15.8 کیلوگرم در روز باشد.

3- در دوره انتظار زایمان برای هر گاو حداقل 75 سانتیمتر فضای آخور در نظر بگیرید. زمان مقید کردن گاو در این دوره را کاهش دهید.

4- مصرف مواد خوراکی گاوهای تازه زا و انتظار زایمان را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید. غذای تازه به صورت روزانه در اختیار گاوهای تازه زا و انتظار زایمان قرار گیرد و مواد باقیمانده در آخور را خارج نمائید.

5- از سیلاژ ذرت و یونجه ای که کیفیت مواد مغذی بالایی دارند استفاده نمائید.

6- آخور گاوهای تازه زا و انتظار زایمان را روزانه تمیز نمائید.

7- نرخ حذف گاوهای تازه زا را بررسی کنید. در طی 60 روز اول بعد از زایمان، نرخ حذف باید 5 درصد و مرده زایی 2 درصد باشد.

8- مطمئن شوید که همه گاوها و تلیسه ها به آب تمیز و با کیفیت دسترسی دارند.

مطالعه بیشتر