آبشخور مناسب در گاوداری

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

آبشخور

مصرف آب کافی و مناسب باعث تعدیل دمای بدن گوساله ها، هضم خوراک و افزایش مصرف خوراک آنها می شود. گوساله های پرواری به مصرف آب شیرین با املاح كم تمایل بیشتری دارند و مصرف آبهای شور باعث کاهش مصرف خوراکی و بر هم خوردن تعادل آنیون و کاتیون بدن آنها می شود. نیاز گوساله های پرواری به مصرف آب با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، اندازه بدن آنها و شرایط آب و هوایی متفاوت است. در آب و هوای گرم و در اواخر دوره پرواربندی معمولا مصرف آب گوساله ها به حداکثر مقدار خود می رسد.

آبشخور در قسمت بهاربند

آب از طریق آبشخور در اختيار گوساله ها قرار می گیرد. آبشخور گوساله ها باید در قسمت این بود که به ۹ قرار بگیرد که به راحتی در د مشر س دام ما باشد. طول آبشخور با با با توجه به تعداد گوساله و ۱۰ تهیه شود. آبشخورها معمولا به صورت حوضچه ای با استفاده از آجر و سیمان ساخته می شوند، برای اینکه  آبشخورها هيله دارای آب کافی باشد می توان از شناورهای کولر آبی استفاده نمود و برای حل کرتے تھے شکسته شدن این شناور ها توسط گوساله ها می توان از حفاظ آهنی استفاده کرد اندازه حوضچه با توجه به تعداد دام موجود در یک جایگاه متفاوت بوده و شگل طراحي د نيز هر نواحی مختلف، ممکن است متنوع باشد. عرض و عمق آبشخورهای حوضچه ای باید حداقل ۴ مي باشد و حد طول آن برای تعداد کمتر از ۲۰ راس 5/1

  تا ۲ متر و برای تعداد بالا به ازای هر ۲۰ راس گوسه، ووسانیت قابل توجه است

بهتر است برای جلوگیری از آلوده شدن آب، ارتفاع آبشخور از سطح زمین حداقل شد و حداکثر استنبست در نظر گرفته شود. برای گروه های بزرگ تر از ۲۰ راس گوساله، بهتر است در هر یک از بخت های دامداری، دو عدد آبشخور در نظر گرفته شود تا گوساله ها برای مصرف آب با هم رقابت کند. بهتر است : برای جلو گیری از یخ زدن آب در فصل زمستان در جایگاه های باز، لوله های آب را در سمت زمین دفن نمودم و لوله های سطحی با پشم شیشه و یا عایق مناسب عایق کاری شوند. در برخی از مناطق بسیار سرد ، استفاده از سیستم های گرمایشی در کنار مخازن و لوله های آب برای جلوگیری از یخ زدگی آب، راه است که نگهداری و نصب این سیستم ها نیاز به صرف هزینه قابل توجهی دارد. در این سیستم ها دعاي آب مرنا توسط گیرنده های حساس به دما کنترل شده و در صورت کاهش دما به صورت خودکار آب توسط و گرمایشی گرم شده و در لوله ها جریان می یابد. محل استقرار آبشخورها در جایگاه باز پرواربندی گوساله معمولا در بهاربند و در جایگاه بست در راهروی فرعی است. در صورت استقرار آبشخورهای حوضچه ای در فضای باز و به ویژه در مناطق گرمسی بهتر است روی آبشخور یک سایبان به عرض ۱٫۵ متر نصب شود تا اولا گوساله ها هنگام مصرف آب تحت تین تابش مستقیم نور خورشید واقع نشوند و ثانیا آب موجود در آبشخور پاکیزه مانده و گرم نشود آبشخور دام را ضمن این که با آب تمیز و مستمر پر می کنید هر هفته باید آن را کاملا تخليه و کف حونجو دیوارهایش را کاملا تمیز کنید. اگر آب حوضچه ها تعویض نگردند و یا دیر تخلیه و تعویق شوند به سرعت به مرکز رشد و نمو اغلب میکروارگانیسم ها تبدیل می گردند و دیواره هایش توسط خرمها و جلبکه سزایی  پوشیده خواهند شد. در چنین شرایطی بهداشت کل گله در خطر است. بنابر این آب این گونه مخازن را بدن باید تخلیه کنند کف و دیواره ها را تراشیده و کاملا تمیز نمایند. این گونه حوضچه ها را ضمن ضد عفونی با بدن ولی باید ۲ ار ۳ روز خالی نگه دارند تا به کلی خشک و عاری از آلودگی ها گردد. در این موقع باید از آبشخورهای زن استفاده کرد. برای ضد عفونی آبشخور می توان از کات کبود(سولفات مس و آهک استفاده کرد.

آبشخور در قسمت اصطبل

مطالعه بیشتر